irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز آماده سازی و چاپ کتاب

مرکز آماده سازی و چاپ کتاب

چاپ کتاب مراحل مختلفی دارد که آماده سازی اجزای کتاب قبل از چاپ یکی از مهم ترین مراحل آن در هر مرکز
است.

کالبد کتاب را معمولاً به سه بخش اصلی تقسیم می کنند:
۱) واحدهای پیش از متن،
 2) متن،
 3) واحدهای پس از متن.
کتابداران کتابخانه های پزشکی، پزشک نیستند، کتابداران موسسات پژوهشی الکترونیک مهندس الکترونیک نیستند، اما معمولاً کتابهای اساسی و عمده در این زمینه ها و نویسندگان مشهور و ناشران تخصصی حوزه کار خود را خوب می شناسند.
همچنین از واکنشهای محققان و خوانندگان آگاهند وتأثیر کتابها را به طور محسوس و ملموس، دست کم بربخشی از خوانندگان می بینند و آن دسته از اینان که کنجکاوتر و علاقه مندترند، در راز و رمز و شگردهای کتابها و نویسندگان موفق دقیق می شوند و به معیارها وضوابط ارزشیابی تسلط پیدا می کنند.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ