irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ کتاب از پایان نامه

مشاوره چاپ کتاب از پایان نامه

جهت مشاوره برای چاپ کتاب از پایان نامه و رساله دانشگاهی و دانشجویی و نحوه تبدیل مناسب این فرایند با ما در ارتباط باشید.

متن اصلی پایان نامه معمولا بر اساس شیوه نامه دانشگاه مربوط برای انجام پایان نامه است و بیشتر متن پایان نامه ها دارای این اجزا است:
 پیش گفتار، مقدمه، معرفی پژوهش ، پیشینه پژوهش ، یافته های پژوهش ، نتیجه گیری، پیشنهادات.
پیش گفتار و مقدمه پایان نامه ها معمولا مانند کتاب است. در قسمت معرفی پژوهش ، اهداف پژوهش ، مسئله مورد پژوهش ، سوالات اساسی و فرعی پژوهش ، روش پژوهش ، روش جمع آوری اطلاعات و روش تحلیل آن بیان می شود.
در پیشینه پژوهش تلاش می شود چکیده ای از تحقیقات و یافته های مهم مرتبط با پایان نامه به تفکیک ایران و خارج از کشور ارائه شود.
در قسمت یافته های پژوهش تلاش می شود تا یافته های مربوط به پژوهش معمولا همراه با جداول و نمودار ارائه شود. در بخش نتیجه گیری پژوهش یافته های آماری بخش قبل تحلیل و نتیجه گیری می شود.

اجزای پس از متن اغلب شامل موارد زیر می شود: کتاب نامه، پرسش نامه پژوهش ، پیوست جدول ها و نمودارهای اضافی.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ