irancultural
خانه / چاپ کتاب / محاسبه هزینه چاپ کتاب درسی

محاسبه هزینه چاپ کتاب درسی

محاسبه هزینه چاپ و نشر انواع کتاب درسی و دانشگاهی و الکترونیکی به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد.
 در سال ۹۹-۱۹۹۸ نتایج چند مطالعة کاربری در زمینة نشر الکترونیکی که در انگلستان انجام شده بود منتشر شد که دوپروژة« الوین» و «کافیجو» در سال۱۹۹۶ از آن خمله اند. مطالعة نخست طی قرار دادی بین دانشکدة علوم اطلاع رسانی دانشگاه« لافبرو» و وزارت تجارت و صنعت انگلستان در قالب یک بررسی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت.
 در این پروژه از کلیة موسسات انتشاراتی انگلستان دربارة اهداف و انتظاراتی که از نشر الکترونیکی دارند تحقیق شد و نهایتاً در حدود ۱۰۰۰ پاسخنامه در یافت گردید.
 نتایج این تحقیق تصویری موثق از جنبه های مختلف صنعت نشر انگلستان، بویژه در بُعد تجاری نشر الکترونیکی به نمایش گذارد. همچنین در یک تحقیق فرعی، پاسخهای ناشران تخصصی با پاسخ ناشران کلیة گروههای دیگر مقایسه شد.

مطلب پیشنهادی

چاپ ارزان کتاب دانشگاهی

اساتید محترم برای آنکه بتوانند به سود مطمئنی در قبال چاپ و نشر کتاب خود دست یابند بهتر است تا حد ممکن هزینه ها را کاهش دهند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ