irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب رنگی و تقویم ها

مرکز تخصصی چاپ کتاب رنگی و تقویم ها

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب رنگی و همچنین تقویم ها در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و چاپ کتاب یاریگر شماست .
 یکی از مراحل تولید کتاب ویراستاری است .
 یکی از تعریفهایی که برای ویراستار (ادیتور) ذکر می کنند. تیغ به دست یا قیچی به دست است؛ مقصود آنکه ویراستار با تیغ یا قیچی، حواشی و زواید را می برد و کنار می گذارد. در این بریدن ها پاره کردن ها و کنار گذاشتن ها، که ظاهراً همه به قصد بهبود نوشته ها و رسانیدن درست پیام نویسندگان به خوانندگان و همراهی و همکاری با صاحبان آثار است، آیا ممکن است جز حواشی و زواید چیز دیگری به عمد، به سهو یا به تصادف بریده شود، چیزی که پیامدهای ناخوشایند داشته باشد؟
آیا تیغ ویراستار همیشه به خواست، تصمیم و ارادة او می برد و ممکن نیست که دست او، یا حتی نظر او، آلت اجرای مقاصد، مصالح و منافع ناشر باشد که پشت پرده بایستد و ویراستار را با پدیدآورندة (مصنف، مؤلف،مترجم و نظایر آنان) رودر رو کند؟ آیا اگر در روابط میان ویراستار و پدیدآورنده، اصول اخلاقی نقض می شود، اصولی که شکسته شدن آنها در نهایت به روند پدیدآوردن ها آسیب برساند، همه ناشی از ضرورتها و مقتضیات حرفه ای و تصمیمهای سنجیده و بخردانة ویراستار است، یا وابستگی اقتصادی ویراستار به ناشر و جبر اقتصادی بازار نشر و عوامل دیگر تأثیر می کند و ویراستار را به رفتارهایی وامی دارد که از دایرة اخلاق عمومی و اخلاق حرفه ای خارج است؟

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ