irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز و چاپ انواع کتاب شعر

اخذ مجوز و چاپ انواع کتاب شعر

با استفاده از مشاوره تخصصی در زمینه چاپ و اخذ مجوز انواع کتاب شعر می توان در دنیای پر از رقابت ابزارهای اطلاعاتی به نتیجه خوبی رسید .

اگرچه نشریات تخصصی، مطالب خود را در محدودة خاصی منتشر می کنند، اما بسیارند کسانی که از مجموع مقالات یک نشریه- حتی تخصصی- یک یا دو مقالة آن را مورد نیاز خود می دانند. بدیهی است که با نشر الکترونیکی مجلات می توان کمک زیادی به کاهش هزینه های استفاده کنندگان کرد.

 بنابراین ظهور رسانة نوین را نباید یک «تهدید» تلقی کرد، بلکه باید به مثابه یک «فرصت» بدان نگریست. پدیدة نشر الکترونیکی را باید به عنوان یک راه حل جایگزین و مکمل در کنار فرهنگ مکتوب نشر، مورد توجه قرار داد تا از یک سو بر محدودیتهای اطلاع رسانی دربارة منابع چاپی فائق آمد و از سوی دیگر، شیوه های دسترسی و ارائه مطالب را متنوع ساخت.
حتی انتقال بخش اعظم فرهنگ مکتوب به محیط الکترونیکی هم موجب بی نیازی از بهره برداری از فرهنگ مکتوب نمی شود. تصور کنید همة آثار موجود در موزه های بزرگ جهان، تصویربرداری و با شرح کامل در محیط الکترونیکی منتشر شوند- که چنین نیز شده است.
 آیا این اقدام از رونق موزه ها خواهد کاست؟ شواهد موجود چنین چیزی را نشان نمی دهد. تنها تحولی که ایجاد شده این است که افراد علاقه مندی که هیچگاه امکان دیدار از موزه ها را نیافته اند و شاید هم هرگز نیابند، به اطلاعات مشروح و مفیدی دربارة موضوعات مورد علاقة خود دست می یابند.
 در مورد آثار ادبی، تاریخی، متون علمی و نظایر آنها نیز وضع همین گونه است.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ