irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز و چاپ کتاب داستان کودکان

اخذ مجوز و چاپ کتاب داستان کودکان

شما جهت سفارش چاپ انواع کتاب داستان و شعر کودکان و اخذ مجوز مورد نظر خود با هزینه شخصی لازم است سرانه مطالعه را با توجه به بازار هدف خود بسنجید .

کتاب در پنج قرن گذشته، به کمک کاغذ و چاپ به یکی از مهمترین ارکان زندگی در عصر تمدن جدید و به مهمترین ابزار دانش و فرهنگ و به کلید اصلی درهای ذهن بشر و احساس و اندیشه و عاطفة او تبدیل شده است. بدون کتاب، تمدن جدید هرگز نمی توانست اساسی ترین جنبه های خود را تحکیم و تقویت بخشد یا انتقال دهد. کتاب، یکی از ستونهای این تمدن است.
 اما پس از تحولاتی که در عرصة ارتباطات و اطلاعات روی داد، تحولاتی که نقطة آغاز آن را اختراع تلگراف در سدة نوزدهم می دانند، و سپس رواج یافتن رسانه های ارتباطی همگانی، بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم و از حدود نیمة سدة ۲۰، و در سالهای اخیر کاربرد گستردة کامپیوتر و ایجاد شبکه ها و نظامهای ارتباطی و اطلاع رسانی، موضوع انتقال اطلاعات از راه نشر کتاب با مسائل تازه ای روبرو شد که طبعاً در سیر تحول کتاب بی سابقه بود.
 این ویژگی ها البته در همة جامعه ها عیناً یکسان نیست و بالاخص در کشورهایی که تولید کننده رسانه ها و ابزارها و تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی هستند متفاوت از کشورهایی است که مصرف کنندة اینها و دنباله رو کشورهای مولد به شمار می آیند. با این وصف، ویژگیهای مشترک به حدی است که اجازة تعمیم بحث را در همة کشورها می دهد.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ