irancultural
خانه / بسته آموزشی / خرید اینترنتی بسته های آموزشی کارشناسی ارشد حقوق جزا

خرید اینترنتی بسته های آموزشی کارشناسی ارشد حقوق جزا

خرید اینترنتی بسته های آموزشی کارشناسی ارشد حقوق جزا و خرید منابع اصلی موسسات معتبر و بسته های آموزشی اکسین و سنجش و دانش قابل تهیه است.
نمونه ای از محتوای بسته آموزشی:
 منابع مسئوولیت در حقوق کنونی
عنوانهای ضمان قهری:

در قانون مدنی، در ضمان قهری از ۴ عامل یاد شده است:
۱: غضب و آنچه در حکم غضب است. ۳٫ نسبیب
۲: اتلاف ۴٫ استیفاء
بر این عنوان ها باید ۱- ایفاء ناورا (موارد ۳۰۱- ۳۰۵) و ۲- ارادة فضولی (مادة ۳۰۶ قم) و ۳- استفاده بدون جهت را نیز افزود.
استیفاء را نمی توان در زمرة اسباب مسئوولیت مدنی شمرد، زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست. قانونگذار خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض انچه را استیفاء کرده بپردازد.

هرچند مالک یا عامل نیز هیچ زیانی نرسیده باشد. استیفاء در زمرة وقایع حقوقی است. در «ایفاء ناروا» و «ادارة فضولی» و « استنباط بدون جهت» که مبنای ضمان در آنها بازگرداندن مال است که ناروا تملک شده است.
در غضب و اتلاف و تسبیب، هدف جبران زیانی است که وارد شده و قانونگذار به همین منظور مسئوولیت غاصب و ملتف را مقرر کرده است. منتهای ضمانی که بر غاصب تحمیل شده گسترده تر از مسئوولیت مدنی به معنای مرسوم آن است.

مطلب پیشنهادی

بسته های آموزشی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

بسته های آموزشی ارشد روانشناسی بالینی آراد در مقایسه با دیگر رقبا مزیت های فراوانی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ